Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola

A Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola a Bakony szívében, a festői helyen, Csetény településen fekszik. Beiskolázási körzetünk szerint a csetényi és szápári településen élő diákok ellátása a feladata.

Cseténynek a 17. századtól létezett oktatási intézménye, az első feljegyzések 1665-ből említik a csetényi iskolát. Ezek a feljegyzések, amik a 17-18. században születtek, kivétel nélkül tűzvészről, földrengéskárokról számolnak be (1790). A 19. századra tehető az építkezések időszaka, iskolát építenek (1818), kővel kirakott kutat (1853), később új iskola épül a ma is meglévő "régi" iskola helyén (1871). A 19. század végén 120 tanulót tanítottak két tanteremben egy tanító vezetésével (1878). A 20. század évtizedeiben folyamatosan nő a gyermeklétszám és szükségessé válik a régi iskola bővítése (1937,1958).

A jelenlegi iskola építése 1972-ben kezdődik. A tanítás ekkor felváltva, délelőtt és délután folyt. A 11 fős tantestület tanítja a 9 tanulócsoportot 5 tanteremben. Az új iskolához tornaterem is készül, az átadás időpontja 1974. augusztus 20.

Az iskola 2004-ben felveszi Vámbéry Ármin nevét. A nyelvész egyetemi tanár, a hazai keleti kutatások megteremtője, az MTA tagja volt, jelentős életművet hagyott hátra. Élete megfelelő inspirációt adhat iskolánk tanulóinak.

Az intézmény 2013-tól állami fenntartásba kerül, a fenntartó a Veszprémi Tankerületi Központ.

Az iskola teljes rekonstrukciója az "Iskola 2020, Esélyt a jövőnek" EFOP 4.1.2 pályázat keretén belül, az Európai Unió illetve a magyar állam támogatásával, a tankerület lebonyolításában folyamatban van, amely minőségi változást eredményez majd az intézmény tárgyi, technikai feltételeiben. Egy 21. századi, korszerű oktatási intézmény jön létre, amelyre méltán lehet büszke valamennyi csetényi lakos.

Általános iskolánkban több éve folyó nevelőmunka, a szülők, a gyerekek, pedagógusok törekvései kialakítottak egy pozitív és jó közösségre jellemző szellemiséget.

Az intézmény Pedagógiai Programjában megtalálhatók azok a megkülönböztető jegyek, amelyek csak erre az iskolára, erre a szellemiségre vonatkoznak.

Iskolánk célja, hogy boldog, kiegyensúlyozott gyermekekkel találkozzunk nap, mint nap, akiknek minőségi oktatást és nevelést tudunk biztosítani. Ezért az iskolai élet középpontjába a gyermekeket állítjuk.

Intézményünkben minden pedagógus lelkiismeretes, magas színvonalú nevelő és oktató munkát végez, mely széles pedagógiai módszertani megalapozottsággal és szakos ellátottsággal rendelkező tantestületben realizálódik, miközben gyógypedagógus végzettséggel rendelkező kolléga segítségével az integráció magas szintje biztosítható. A pedagógiai szakszolgálaton keresztül, helyben megoldható a gyógytestnevelés is szakos ellátottsággal.

A tantestületünket tapasztalt, a munkájára igényes pedagógus alkotják, az ő pedagógiai munkájuk hozzáadott értéke tükröződik a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók felzárkóztatásán túl a személyes gondoskodásban, a tehetséges tanulóink versenyeredményeiben, illetve a továbbtanuló diákok középiskolai eredményeiben, mérhető és kimutatható módon.

Iskolánk kiinduló alapja a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése. Olyan fiatalokat szeretnénk nevelni, akik egyre önállóbbak, rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, amelyek alkalmassá teszi őket az önálló tanulásra, az önnevelésre, a továbbtanulásra.

Az elfogadott alapértékeinknek a következő fogalmakat jelöltük meg:

  • igazság
  • humánum, embertársaink tisztelete
  • hazaszeretet
  • szépség
  • konstruktív életvitel.

Iskolánk a szülőkkel, a családokkal ápolt kapcsolatok révén folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.

Az iskola szerves része a településnek, ezért arra törekszünk, hogy a közművelődésben, a kulturális életben továbbra is meghatározó szerepet vállaljanak a pedagógusok és a tanulók.

A művészeti nevelés iskolánk tanulói körében sikeresen folyik a különböző művészeti ágakban - zene, képző és táncművészet- a feltételeket hosszú távon is biztosítsuk a partnerművészeti iskolákkal, műhelyekkel.

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy iskolánkban senkit ne érjen hátrányos megkülönböztetés, különösen a gyermek vagy hozzátartozói neme, vallása, nemzeti, etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, nemzetiségi, etnikai vagy társadalmi származása, vagyoni és jövedelmi helyzete, kora, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága, születési vagy egyéb helyzete miatt.

Intézményünkben a képesség-kibontakoztató felkészítéshez többlettámogatást még nem igényeltünk, azonban a gyermekek ezirányú fejlesztése nem idegen a tantestülettől, hiszen mindennapi munkánk szerves része, amely a tantárgyfelosztásban is megjelenik a gyermekek foglalkozásaiban: tantárgyi felzárkóztatások, fejlesztő foglalkozások, tantárgyi fejlesztések, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások, továbbtanulást előkészítő felkészítő foglalkozások.

Közösségi programjainkon is jellemzőek a csapat- és csoportfeladatok, amely az intgrációt, a különböző szociális helyzetű és képességű gyermekek közös együttlétét és munkálkodását, kikapcsolódását teszik lehetővé.

Elérhetőségek

Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola

  • Honlap: csetenyiskola.hu
  • Cím: 8417 Csetény, Rákóczi utca 22.
  • Telefon: 06-88-587-010