Beiratkozás az óvodába 2023

2023.03.27

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint, a tanévre történő beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg. Részletek a cikkben!

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint, a tanévre történő beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg.

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

Csetényben, a Csetényi Óvodában a következő időpontokban történik:

2023. április 24. 8.00 – 16.00 között
és
2023. április 25. 8.00 – 16.00 között

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Felvételi körzet: Csetény, Szápár

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)

lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

a gyermek TAJ kártyája

a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)

nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat

egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)

A gyermek felvételéről hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fellebbezési eljárásban a fenntartó jár el, ill. hoz másodfokú döntést.

Csetény, 2023. március 09.

Harmath Hajnalka
jegyző