Felhívás szociális tűzifa támogatásra – Beadási határidő 2023.07.20.

2023.06.28

Tisztelt Lakosok! Szápár Község Önkormányzata 2023-ban is sikeresen pályázott szociális tűzifára, így idén is lehetőség nyílik arra, hogy az Önkormányzat a rászorulók részére egyszeri természetbeni szociális célú tűzifa támogatást nyújtson.

A támogatás megállapítása kérelemre indul. A szociális tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet

a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, melyhez csatolni kell a jogosultság megalapozását igazoló dokumentum másolatát.

Ingatlanonként egy háztartás részesülhet támogatásban!

A kérelem formanyomtatvány a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalban is átvehető.

A kérelem benyújtására 2023. július 20. napjáig van lehetőség.

A fenti határidő jogvesztő, a képviselő-testület a július 20-ig beérkezett dokumentumok alapján dönt. A hiányosan benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

Csak olyan személy pályázhat szociális tűzifára, akinek

- bejelentett lakóhelye és tartózkodási helye is Szápáron van,

- lakása részben, vagy egészben fával fűthető.

A helyi rendelet és a pályázati kiírás alapján a szociális tűzifa tekintetében a szociális rászorultság megállapításánál előnyt élvez aki:

a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

- aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás) jogosult, vagy

- időskorúak járadékára jogosult, vagy

- települési támogatásra (lakásfenntartási) jogosult vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A képviselő-testület méltányosságból támogathatja azon személy szociális tűzifa iránti kérelmét,

- aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel.

- akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 150 %-át (jelenleg 42.750 Ft.) nem haladja meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a támogatás kizárólag Szápár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló 9/2023. (VI.21.) önkormányzati rendeletében foglalt feltételek fennállása esetében állapítható meg.

Kérem, hogy amennyiben Ön jogosult a szociális tűzifára, úgy nyújtsa be kérelmét a fenti határidőig!

Szápár, 2023. június 27.

Trojákné Szita Katalin polgármester sk.


Kérelem az alábbi fülön letölthető:

Pályázati kiírás az alábbi fülön letölthető